Hvorfor er Cannabis ulovligt?

Omkring halvdelen af alle drenge og en tredjedel af alle piger i Danmark har prøvet at ryge Cannabis før de fylder 20 år (1). Kan argumenterne for kriminaliseringen af stoffet holde vand eller er det på tide, at gribe diskussionen an fra en ny vinkel?

 

Afkriminalisering og legalisering  

Cannabis som rusmiddel er helt eller delvist ulovligt over det meste af verden, men hvad er effekterne egentlig ved legalisering eller afkriminalisering af et euforiserende stof? Dette eksisterer der heldigvis flere veldokumenterede eksempler på. I 2001 afkriminaliserede Portugal alle euforiserende stoffer og har således kunnet dokumentere 12 års gennemgribende effekter af afkriminalisering (2) i et land med over 10 millioner indbyggere.

Portugal led under store misbrugsproblemer og påbegyndte afkriminaliseringen i et forsøg på en radikal ændring af håndteringen af dette problem. Kort fortalt var effekten overvejende positiv. Brugen af stoffer blandt unge er faldet markant og antallet af narkomaner er halveret sammen med antallet af dødsfald som følge af sygdomme overført gennem kanyler og lignende. Afkriminaliseringen har desuden frigjort anseelige offentlige midler fra den tidligere politiindsats mod brugere af illegale stoffer. Penge som nu bruges på øget hjælp til misbrugere og pårørende.

Nogle eksperter advarer mod at drage for stærke paralleller mellem effekterne af afkriminalisering i Portugal og andre lande. Dette begrundes med kulturelle forskelle og Portugals forudgående problemer med stoffer. Det er dog langt fra et enestående eksempel. Forskellige grader af afkriminalisering af Cannabis er blevet indført i bla. flere Amerikanske stater med lignende positive følger.

At kriminalitet falder som følge af afkriminalisering er helt logisk. Kritikere af legalisering bruger dog ofte argumentet, at kriminelle bander vil finde andre ulovlige metoder at opretholde deres indkomst på. Dette findes der imidlertid ikke noget belæg for i de forskellige forsøg med afkriminalisering.

Ud fra basal økonomisk teori giver argumentet om nye kriminelle leveveje heller ingen mening. Hvis efterspørgsel eksisterer, vil udbud altid opstå med eller uden statens anerkendelse. Der opstår ikke nye muligheder for indtjening uden en allerede eksisterende efterspørgsel. Dette ville udelukkende kunne ske, hvis de kriminelle opfandt en ny vare eller service som ikke eksisterede i forvejen. I kraft af at denne service eller vare er helt ny vil den ikke kunne være ulovlig.

Med andre ord bør øvrige muligheder for kriminalitet allerede være dækket og vil ikke opstå med fjernelsen af en anden mulighed. Tværtimod. Et klart og veldokumenteret eksempel på effekten af afkriminalisering af produktion og salg af et euforiserende stof på bandekriminalitet er enden på alkoholforbuddet i USA i 1933. Efter forbuddet ophævedes skete et markant fald af denne slags kriminalitet. Dette kan naturligvis ikke påvises med afkriminaliseringen i Portugal, eftersom salg og produktion stadig er strafbart.

Et andet ofte anvendt argument imod afkriminalisering er, at det vil skabe et stærkt øget forbrug. Denne teori er dog også blevet undersøgt minutiøst i forbindelse med eksperimenter med afkriminalisering. Generelt ses nærmere stabilt eller mindsket brug som eksempelvis beskrevet i en rapport udgivet af American Journal of Public Health (3).

 

Krigen mod stoffer

Som tidligere nævnt har godt 42 %Screen Shot 2013-04-14 at 4.30.04 PM af Danmarks ungdom, allerede eksperimenteret med Cannabis før de fylder 20. Hvis dette ikke kan fastslås som et klart udtryk for en forfejlet indsats mod stoffer er det svært overhovedet at etablere et fælles grundlag for debat.

I den nye amerikanske dokumentarfilm “Breaking the Taboo” (4) beskrives følgerne af krigen mod stoffer nærgående, både nationalt og på tværs af landegrænser. At tilgå problemet som en krig har bevirket, at man verden over anvender grove metoder til at standse stofmisbrug med vold og magt. Ironisk nok har disse metoder nærmere givet bagslag og markedet for illegale stoffer er større og hårdere end nogensinde.

Det anslås i filmen, at handel med illegale stoffer indbringer et sted mellem 250-350 milliarder dollars årligt. Penge som går til verdens mest voldelige og hensynsløse kriminelle. Sammenlagt med statsudgifter til efterforskning, retsforfølgelse og fængsler mv. bliver det samlede beløb, der år efter år forsvinder ned i dette hul, næsten ubærligt stort. Alt imens enhver parameter for succes i den såkaldte krig falder pinligt langt fra det ønskede resultat.

Reguleringen nyder desværre stadig privilegiet at blive bedømt på intentionen bag, frem for dens effekt. Dette bunder sandsynligvis også i mainstream pressens følelsesladede og overfladiske dækning af problematikken. Politikkerne lader sig rive med og lover højt og helligt at afhjælpe stofmisbrug, ved at øge midler og indsats i en kamp som allerede har vist sig uden virkning. Hvis man forestiller sig denne historie gentage sig over flere årtier, har man dannet sig et fyldestgørende billede af krigen mod stoffer.

 

Etisk set

Selve kriminaliseringen af mennesker, som tydeligvis ikke skader andre end dem selv, er svær at retfærdiggøre. Tankegangen bunder i sidste ende i troen på, at mennesket ikke har evnen til at træffe de rette beslutninger for sig selv, uden frygten for straf fra en autoritet. Denne tro er en påviselig fejlslutning i forhold til stoffer.

For det første har truslen om autoritær afstraffelse ikke mindsket brugen af stoffer. For det andet vil langt størstedelen af befolkningen have oplevet at have prøvet, eller have nem adgang til stoffer, uden at ende som misbrugere. Mennesket kan, altså for størstedelen, godt varetage beslutninger om deres eget ve og vel i forhold til stoffer.

Så hvad er årsagen til at nogle få ender som misbrugere på trods af store udgifter, skadevirkninger og trusler om straf? Stofmisbrug opstår for langt størstedelen blandt udsatte personer med sociale, psykologiske eller økonomiske problemer. Der er altså tale om stofmisbrug som et symptom på andre problemer, mere end et problem i sig selv.

At kæmpe mod stofmisbrug er med andre ord nærmere symptombehandling frem for løsning af et egentligt problem.

 

Effekter

Et slående faktum omkring CaScreen Shot 2013-04-14 at 4.28.56 PMnnabis som rusmiddel er, at der ikke findes et eneste dokumenteret dødsfald som følge af overdosis. Det kræver urealistisk indtagelse af cannabis for at nå et fatalt niveau; tusinder af cannabis cigaretter over meget kort tid (5). Cannabis er altså på ingen måde et livsfarligt stof.

Jævnlig indtagelse kan dog medføre et antal forskellige negative følgevirkninger, som nedsat korttidshukommelse, indlæringsevne, aktivitets niveau, testosteron niveau og lignende. Der er dog stadig uenighed blandt forskere om, hvorvidt disse effekter er vedvarende eller fortager sig over tid. Begge sider har flere videnskabelige undersøgelser som understøtter deres argumenter.

I en engelsk undersøgelse mener forskere at kunne påvise, at mus som udsættes for cannabis under deres opvækst har væsentlig svækket hukommelse og evner for problemløsning resten af deres liv (6).

Denne undersøgelse er blevet tillagt stor værdi af mainstream pressen, men indeholder dog mange kritisable metoder. Blandt andet blev musene givet en daglig dosis, som ville svare til, hvad den gennemsnitlige menneskelige misbruger indtager.

På denne måde kan debatten hurtigt ende i videnskabelig kritik frem for fakta. Denne slags undersøgelser fylder dog også uforholdsmæssigt meget i debatten i forhold til, det stigende antal af positive effekter nye undersøgelser synes at påvise. Effekter som mindsket aggressivitet, stressnedsættelse, øget social opmærksomhed og refleksion. Desuden har cannabis vist sig at have en medicinel kvalitet i behandling af flere sygdomme som: kræft, alzheimers, depression, artritis og mange andre. Ofte med milde bivirkninger i forhold til konventionel medicin.

 

Psykoser og afhængighed

Cannabisbrug har længe været forbundet med en form for psykiske sammenbrud kaldet psykoser. Udtrykket dækker over en række forskellige symptomer på tab af virkelighedsforståelse som bla. omfatter vrangforestillinger, hallucinationer, paranoia og lignende.

Det bør først og fremmest nævnes, at det er fåtal af Cannabis-brugere som har oplevet en psykose. Sammenhængen mellem personer som oplever psykoser og Cannabis er dog slående og konklusionen blev derfor meget hurtigt at Cannabis var den direkte årsag. Går man mere kritisk til sagen opstår der også her en dissonans mellem mainstream pressens udlægning af sagen og en mere nuanceret virkelighed.

Spørgsmålet om hvorvidt psykoser, og andre lignende psykiske anormaliteter kan skyldes Cannabis, beskrives bedst som en “hønen eller ægget” diskussion. Det er svært at påvise, hvorvidt personer med anlæg for psykose, opsøger Cannabis som en form for selvmedicinering eller hvorvidt Cannabis er årsagen til psykoser. Nogle undersøgelser indenfor dette felt har endog konkluderet, at forbindelsen går begge veje (7). Altså at både udsatte personer opsøger Cannabis og at Cannabis øger risikoen for psykoser.

Der hersker bred enighed om, at personer med tendens eller genetisk anlæg for angst & skizofreni bør undgå al brug, da det menes at Cannabis kan “trigge” denne slags psykiske lidelser.

Epidemiologiske undersøgelser viser, at Cannabis afhængighed er den mest udbredte form for afhængighed af illegale stoffer verden over. Dette er sandsynligvis grundet de forholdsvis milde bivirkninger og lave produktions omkostninger mm. Undersøgelser af tidligere og nuværende Cannabis brugere viser, at kun 2-10 procent kan klassificeres som at lide af, eller have lidt af afhængighed (8).

Det er stadig ikke påvist at Cannabis brug danner en kemisk afhængighed og man anerkender i stedet  en form for psykisk afhængighed af stoffet. Ikke mange Cannabis misbrugere søger hjælp til at håndtere deres problemer. Hovedparten afbryder selv deres misbrug af egen vilje (9).

Selv medgivet at Cannabis kan være medskyldig i psykoser og skabe afhængighed i et mindre antal af Cannabis brugere, er dette stadig ikke et godt argument imod legalisering. For det første har mennesket tendens til afhængighed. Afhængighed af kaffe, medicin, sex, penge, kontrol, magt, succes eller måske bare en følelse af normalitet. Det er ikke et ansvar staten kan bære. Man hjælper ikke disse mennesker ved at give dem bøder, ved at plette deres straffeattest og tabuisere deres problemer. Man hjælper dem ikke ved, at isolere dem Screen Shot 2013-04-14 at 4.27.44 PMfra samfundet på statens regning. Med politi, straf, reguleringer og kravsbetinget hjælp.

For det andet er konceptet om overfølsomhed overfor, eller pludselige problemer med et givent stof vi indtager, en ganske normal forekommende hændelse. Nogle mennesker går hele livet med en ukendt allergi og dør fordi de vælger det forkerte på menukortet. Andre vælger kyllingen, og får salmonella forgiftning. Så hvorfor forbyder vi hverken restauranten eller kyllingen? Fordi vi ved hvor mange problemer kriminalisering forårsager og fordi vi ikke kan forbyde alting på baggrund af de få uheldige, som kommer galt af sted.

Så hvorfor er Cannabis ulovligt?

 

Af: Morten Roar Berg

   – Tak til Bandholm Hotel

www.bandholmhotel.dk

 

Kilder:

(1) http://www.si-folkesundhed.dk

(2) http://www.scribd.com/fullscreen/13784156

(3) http://www.news-medical.net/news/2004/05/03/1164.aspx

(4) http://topdocumentaryfilms.com/breaking-taboo/

(5) http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=000145

(6) Dr. C. Fernandes – “Modelling the effects of cannabis in adolescent mice” Institute of Psychiatry, Kings College London.

(7) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12050/abstract

(8)  Grotenhermen, “Review of Unwanted Actions of Cannabis and THC

(9)  Zimmer and Morgan, Marijuana Myths: Marijuana Facts. New York: The Lindesmith Center

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger..."Hvorfor er Cannabis ulovligt?", 5 out of 5 based on 1 ratings.

Morten Roar Berg

Morten is an audiodesigner and works with architectural acoustics and psychoacoustics at Bjarke Ingels Group

You may also like...

12 Responses

 1. Jeg kunne ikke være mere enig. Har gået længe og spekuleret over om jeg ikke burde skrive en artikel om samme emne. Men du nåede det før mig, og det er virkelig velargumenteret. Bravo!

  • Morten R. Berg says:

   Mange tak Sasa. Ja den lå lige til højrebenet. Tænkte jeg startede et sikkert sted. Tror jeg vil kaste mig over krigen mod terror nu. Forhåbentlig kan jeg lave en lignende artikel ud af det.

 2. Det ville være super fedt!

 3. Særligt hvis du kunne arbejde på et få et gæsteindlæg hos Frihedskæmperne eller lignende sites og linke tilbage til CFF. Det ville booste vores rankings på sigt.

 4. Christian says:

  Pænt enig.. .

  Jeg synes også, at det er ret vigtigt endnu en gang at pointere, hvor dobbeltmoralsk det er, at cannabis er ulovligt mens alkohol ikke er.

  Sådan noget som at man bliver dum og langsom af cannabis, hvis man starter for tidligt er virkelig et ligegyldigt modargument. Konsekvenserne af at starte tidligt med alkohol er da langt værre. I det hele taget er alkohol farligere, især med den drukkultur vi har i Danmark. Det er et eller andet sted helt blæst, at et ungt menneske skal ha’ dårlig samvittighed over at gå ind til bageren med røde øjne, mens man sagtens kan drikke 15 øl og gå ind og købe en flaske sprut bagefter.

  Mht. at få negative tanker i forbindelse med brugen af cannabis, så giver det også sig selv at man har fuld mulighed for at være positiv, når man foretager sig noget kriminelt.

  Jeg tror godt man kan forbinde mange af de negative følger med kriminaliseringen af det i stedet for selve cannabisen.

  Lad os håbe det bliver legaliseret.

  • Christian says:

   hov…

   “så giver det også sig selv at man IKKE har fuld mulighed for at være positiv, ”

   sku’ der stå.

   God dag.

  • Christian says:

   “så giver det også sig selv at man IKKE har fuld mulighed for at være positiv, ”

   sku’ der stå.

   God dag

  • Thomas says:

   “Hvor dobbeltmoralsk det er, at cannabis er ulovligt mens alkohol ikke er.”

   Når du drikker dig fuld så er det kun dig der bliver fuld. Når du ryger dig skæv hjemme i lejligheden så er odds at naboen også bliver påvirket. Som udgangspunkt skal dit brug eller misbrug af stoffer ikke have indflydelse på andre menneskers liv. Hvis din nabo fx. har en fortid som misbruger og ønsker at misbruget fortsat skal være fortid. Hvem af jer skal så fraflytte adressen? Forbudet gavner uskyldige ofre. Du vil fortsat få bøder, men ved at udvise hensyn om omtanke for dine medmennesker er risikoen forsvindende lille.

   • Kristian Larsen says:

    Hvor har du de “odds” fra?

    Hvis jeg for eksempel tænder en Joint i min dagligstue, så har jeg svært ved at tro, at min kære nabo vil blive påvirket af den

 5. Christian says:

  “så giver det også sig selv at man IKKE har fuld mulighed for at være positiv, ”

  sku’ der stå.

  God dag

 6. Esben Esben says:

  Legalisering af cannabis er samfundets bedste løsning.

 7. A,B says:

  Frigive…alt andet er galmatias og så en afkriminalisering af hårdere stoffer tilsvarende alkohol,samt spiritus ind under hårde stoffer. .,indfør told som på tobak som for øvrigt også er dødeligt og burde ind under hårde stoffer også. Så ville der komme masser af penge i statskassen ,til at afgifte folk og oprette job med mening til disse mennesker…væk med tabuer og ind med fakta og fornuft…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *